Van A tot Z

A

Arbeider en bediende

België is het laatste land in de EU dat nog een onderscheid maakt tussen arbeiders en bedienden. Die discriminatie is volledig achterhaald en herleidt de arbeider tot een tweederangsburger.

Ze straalt zelfs af op het onderwijs, waardoor we gespecialiseerde arbeidskrachten uit de 'vakscholen' tekort komen.

Maak één statuut voor werknemers en de negatieve bijklank van 'arbeider' verdwijnt.

Autonomie

Met België als het kan, zonder als het moet!

Vlaanderen moet, net zoals Brussel en Wallonië, zo autonoom mogelijk worden. Dan bepaalt Vlaanderen zelf de rol die de overheid speelt, en inspanningen die het van zijn bevolking vraagt om de noodzakelijke gemeenschapsdiensten en werken te financieren.

Dat betekent dat Vlaanderen op korte termijn alle belastingen voor de inwoners op zijn grondgebied autonoom moet bepalen, innen en besteden.

Die autonomie behelst ook de sociale zekerheid van wie er woont, de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg en het wonen, van de arbeid en de ondernemingen, van het gerecht en de veiligheid.

Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen nog afspreken om de betrekkingen met het buitenland, de defensie en een aantal persoonlijke rechten en plichten samen te beheren, maar het Belgische bestuursapparaat zal zelf moeten bewijzen dat het nog enig nut of sociaal draagvlak heeft.

B

Belastingen

Het overheidsbeslag, dat is al het geld dat de staat bij de burger ophaalt, bedraagt in België 48 % van het bruto nationaal inkomen. Dit betekent dat een Belg tot eind juni werkt voor de overheid en pas daarna voor zichzelf.

Dat overheidsbeslag moet binnen de 5 jaar naar 40 procent! En dan zijn we nog niet aan de gemiddelde druk in de Oeso-landen van 35 procent.

Belastingen dienen om een aantal maatschappelijke noden te lenigen. Maar de welvaart wordt bedreigd als de overheid te gulzig is.

Lastenverlaging geeft de economie meer adem, moedigt het ondernemen aan en verhoogt de koopkracht.

En fiscale zekerheid is even belangrijk voor de werkende bevolking, als sociale zekerheid voor de hulpbehoevenden.

Het berekenen, innen en controleren van de belastingen wordt grondig vereenvoudigd door het invoeren van de vlaktaks.

De onroerende voorheffing op de eerste eigen woning moet verdwijnen, omdat ze de huiseigenaars bestraft.

Blue Card

Elk land heeft het recht de migranten aan te trekken die het nodig heeft voor zijn economische behoeften. Het systeem van de Europese ‘blue card' voor economische migratie moet daarom aangemoedigd worden.

Een verblijfsvergunning wordt gekoppeld aan een hernieuwbaar arbeidscontract van maximum vijf jaar, dat een goede controle op de arbeidsmarkt waarborgt.

De arbeidsmigranten hebben meteen recht op dringende medische zorgen, maar andere sociale rechten bouwen ze maar op, in de mate ze daar ook financieel toe bijgedragen.

Bootcamps

Criminelen moeten hard worden aangepakt, ongeacht hun leeftijd.

Het crimineel milieu maakt misbruik van de minderjarigheid om ongestraft misdrijven te plegen. Daarom moeten die minderjarigen ook veroordeeld kunnen worden tot een verblijf in heropvoedingskampen.

Daar worden hen op een gestructureerde manier de elementaire gedrags- en samenlevingsregels bijgebracht, wat pedagogische en psychologische begeleiding inhoudt voor de resocialisatie van de jongeren.

De status van 'hangjongere' is geen loopbaan met toekomst, en leidt tot bendevorming, criminele activiteit en grote sociale overlast in stedelijke gebieden.

Brussel

Brussel schiet schromelijk tekort om de veilige, welvarende en gastvrije hoofdstad te zijn van Vlaanderen, België en Europa.

Daarom moet de bestuurlijke chaos er worden opgeruimd, om plaats te maken voor een helder en efficiënt beleid, zoals het een internationale grootstad past.

Brussel heeft dan nog één burgemeester, één regering of college en één OCMW die verantwoording afleggen voor één stads- of gewestraad.

Het stadsgewest Brussel, dat niet kan worden uitgebreid, valt dan onder één politiemacht en één administratie, wat meer veiligheid garandeert, meer solidariteit en minder discriminatie.

Het stroomlijnen van de gemeentelijke bevoegdheden voor de veiligheid, de netheid, de ruimtelijke ordening en de mobiliteit zijn een prioriteit om de stad te hervormen.

De Brusselse provinciale bestuurslaag kan meteen worden opgedoekt.

De bestuurlijke vereenvoudiging betekent niet alleen meer transparantie en efficiëntie, maar ook een gigantische besparing.

Brussel wordt als stadsgewest ook fiscaal zo autonoom mogelijk, zodat het zelf instaat voor inkomsten en uitgaven. Voor de kosten die Brussel maakt als hoofdstad kan het wel afzonderlijk worden vergoed.

Brussel-Halle-Vilvoorde

Om een arrest van het Grondwettelijk Hof over de organisatie van de verkiezingen uit te voeren moet het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde meteen worden gesplitst.

Daarvoor mag geen 'prijs' worden betaald aan de Franstaligen.

Even dringend is de splitsing van het gelijknamige gerechtelijke arrondissement dat nu nog de helft van Vlaams Brabant beslaat.

De verfransing van de Vlaamse rand rond Brussel wordt alleen ingedijkt als het ééntalige arrondissement Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant volledig los komen van de tweetalige hoofdstad Brussel.

De 'faciliteiten' in de taalgrensgemeenten hebben het goed bestuur daar alleen maar verstoord, en worden beter afgeschaft.

C

Cordon sanitaire

Het systematisch uitsluiten van democratisch verkozen mandatarissen bij elk bestuur, is een aanfluiting van de democratie.

In het verleden is op die manier tot een kwart van de Vlaamse publieke opinie monddood gemaakt, alleen om 'links' in Vlaanderen een onnatuurlijk bestuurlijk overwicht te geven.

De stem van elke Vlaming is evenveel waard, en bestuursafspraken moeten zonder vooroordelen steunen op een programma en op de vrije keuze van de bevolking.

Cultuur

Kunst en cultuur zijn doorgaans het uitverkoren jachtdomein van overheden die zichzelf tot norm verheffen van wat artistiek of wereldverheffend is.

Toch zijn het kunstenaars die de grenzen moeten verleggen, ook om de overheid en het gezag in vraag te stellen.

Daarom passen kunst en cultuur niet in een bestuurlijk keurslijf. Het mecenaat moet fiscaal worden aangemoedigd.

Voor de uitvoerende kunstenaars zoals acteurs is er een steviger beroepsstatuut nodig, dat hen eerlijk betaalt voor hun prestaties, die ook later nog rechten kunnen opleveren.

De overheid moet zich vooral bezig houden met degelijk kunstonderwijs, zowel technisch als artistiek, en kan wel artistieke opdrachten uitschrijven voor zinvolle en mooie projecten voor de woon- en leefomgeving, voor het gemeenschapsgevoel of voor de geestelijke verrijking van iedereen.

D

Defensie

Om tot de top van Europa te horen heeft België een klein maar efficiënt leger nodig, dat investeert in technologie, uitrusting en in gespecialiseerd personeel.

Het wordt hoog tijd dat Europa meer verantwoordelijkheid neemt om ook zonder Amerika, internationale conflicten te voorkomen en op te lossen binnen het kader van de Verenigde Naties.

Het Europese leger moet krachtdadiger worden door elk land speciale taken te geven.

Dat brengt het bondgenootschap met de NAVO, met zijn hoofdkwartier in Brussel, niet in het gedrang. Het versterkt integendeel de alliantie, die twee krachtige pijlers nodig heeft, een Amerikaanse en een Europese.

Drugs

Het gebruik van harddrugs is verboden, en zowel de productie, de handel als het bezit zijn strafbaar.

Voor softdrugs moet er een duidelijke wetgeving komen, die ondubbelzinnig bepaalt over welke drugs het gaat, en in welke hoeveelheid de productie, het verhandelen of het bezit ervan is toegestaan. De verslavingsgraad van deze 'genotsmiddelen' zal de overheid leiden bij het vastleggen van de normen.

De overheid zal deze wetgeving effectief uitvoeren, en zich niet verschuilen achter een of ander 'gedoogbeleid'.

Ze moet bovendien het gebruik van drugs, zeker bij jongeren, ontraden door campagnes en zowel de verslaafden als hun ouders bijstaan.

Door de toename van het druggebruik, en de gevolgen die steeds duidelijker worden, moet het maatschappelijk debat over drugs dringend in alle openheid worden gevoerd.

E

Economie

Economische activiteit is de bron van onze welvaart en bijgevolg van ons welzijn.

Ruimte geven aan ondernemerschap en innovatie is de beste sociale politiek én het meest efficiënte middel om werk te creëren.

Ondernemen lukt best in een vrije en rechtszekere markt, die zorgt voor concurrentie, voor lagere prijzen en voor een hogere kwaliteit van producten en diensten.

Elke vorm van monopolie, of van afspraken die de markt op een oneerlijke manier verstoren zijn onduldbaar. Ook corporatistische vestigingswetten, beperkingen op de toegang tot een beroep, of andere maatregelen die de vrije concurrentie verhinderen, moeten worden weggewerkt.

De overheid moet uitwassen of misdadige vormen van de vrije markt voorkomen.

Ze treedt op als onafhankelijke scheidsrechter maar laat het ondernemen over aan ondernemers en de vrije markt. De particuliere sector kan wel publieke taken vervullen binnen de voorwaarden die de overheid voor iedereen gelijk moet stellen.

Eigendom

Recht op eigendom biedt eigenaars het recht op 'zelfrealisatie' van vergunbare bouw- en verkavelingprojecten op hun eigendom.

Voor bouwmisdrijven is er nu een verjaringstermijn van 5 jaar, maar er zijn nog burgerlijke procedures die tot 20 jaar lang een eigendom kunnen bedreigen.

Die moeten worden afgeschaft, zodat elke eigenaar na de redelijke termijn van 5 jaar geen risico van afbraak meer loopt.

Ongeveer 75 % van de Vlamingen zijn eigenaar van een eigen woning, wat uniek is in de wereld, in Duitsland is dit maar 35 %.

Bovendien is 'eigenaar zijn' de beste vorm van sociale zekerheid, voor de oude dag.

Energie

De monopolies in de energiesector vervalsen de markt en kosten iedereen veel geld.

Pas wanneer geen enkel bedrijf meer dan 35 % van de productie, het transport of de distributie van gas en elektriciteit in handen heeft zal de consument een eerlijke prijs betalen.

In Vlaanderen speelt de overheid al decennia onder één hoedje met de sector via intercommunales en toezichtorganen die politiek worden gestuurd. Voor die vriendjespolitiek betalen we allen de factuur.

Europa is sterk afhankelijk van gas uit Rusland en olie uit het Midden-Oosten. Daarom is meer aandacht nodig voor kernenergie.

Door een gezamenlijke Europese energiepolitiek moeten nationale stroomnetten en gas- en oliepijpleidingen bij elkaar aansluiten.

In de supranationale context moeten lokale overheden wel een minimale beslissende stem behouden over de toekomst van hun eigen energieproductie.

Europese instellingen

De Europese Unie moet zich richten op kerntaken voor problemen die beter gezamenlijk worden aangepakt.

Het overige beleid moet de Unie overlaten aan nationale of regionale overheden.

Het Europees project heeft nood aan een dosis 'Gezond Verstand' om het proces van besluitvorming van de Europese instellingen te verbeteren en de rol van de vervreemde burger te herbekijken.

Als de EU de 27 lidstaten met detailwetgeving wil harmoniseren, is dat een nieuwe betutteling. In plaats daarvan zijn kaderrichtlijnen nodig, die dan wederzijds door de lidstaten worden erkend.

Europese markt

De interne markt voor goederen, personen, kapitaal en diensten is de onderbouw van de Europese eenwording. De Europese interne markt opent voor Vlaamse bedrijven de deur naar 500 miljoen consumenten.

Het vrij verkeer in Europa moet aangemoedigd worden voor de uitwisseling van kennis.

Om de concurrentie met de VS, India en China aan te gaan moet de EU de aanwezige kennis in Europa ook beter benutten. Onze studenten moeten meer naar het buitenland en Vlaanderen moet ook intellectueel toptalent uit het buitenland aantrekken.

Europese uitbreiding

De uitbreiding van 15 naar 27 lidstaten was voor de Unie een grote sprong. Het zal tijd vragen om de nieuwe welvaartskloof binnen Europa te overbruggen.

Daarom komt in een volgende ronde alleen Kroatië in aanmerking.

Voor Turkije is de tijd niet rijp, maar als die toetreding weer ter sprake komt moet daarover beslist worden via een Europees referendum onder de bevolking, en niet met een instemming per lidstaat.

Europa moet openstaan voor mensen die extra kennis of vaardigheid meebrengen of politiek vluchteling zijn, maar niet voor economische vluchtelingen.

We moeten eerst plaats houden voor werknemers uit nieuwe lidstaten, zoals Polen, Roemenië en Bulgarije.

Europa doet ook de grenzen vervagen voor terroristen, de maffia en andere criminelen. Daarvoor moeten Europese politiekorpsen en inlichtingendiensten beter samenwerken, met een gemeenschappelijke DNA-bank.

G

Gezinshereniging

De huwelijksmigratie van niet-EU burgers is niet goed voor de snelle inburgering van allochtonen en wordt ook makkelijk misbruikt om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Daarom dringen zich strengere voorwaarden op.

Als de nieuwkomer zelf door arbeid in zijn onderhoud voorziet of zelf zijn/haar studies financiert, is er geen probleem.

Anders moet de Belgische partner over een belastbaar jaarinkomen van minstens € 22.000 beschikken, zonder uitkeringen van de overheid, om het gezin te onderhouden.

De niet EU-partner dient vooraf een integratietest af te leggen en bewijzen dat zij/hij bereid is zich in Vlaanderen in te burgeren.

Het volgrecht van gezinsleden wordt beperkt tot de partner en de minderjarige kinderen, daarmee is het huwelijksbootje vol.

Gezondheidszorg

Vlaanderen moet zelf kunnen beslissen over zowel de preventieve als de curatieve gezondheidszorg, en over de financiering ervan.

De twee grote Belgische taalgemeenschappen zijn volledig uit mekaar gegroeid, en passen zelfs de regels voor het toelaten van studenten geneeskunde totaal verschillend toe.

Ziekenfondsen kunnen zich beter toeleggen op hun eigenlijke taken als de zorgverstrekkers rechtstreeks door de overheid en de patiënten worden betaald.

Ook de controle op behandelingen en invaliditeit hoort toe aan de overheid.

De financiering van ziekenhuizen, instellingen en hoogtechnologische infrastructuur moet doorzichtig worden gemaakt, zodat de overheid in overleg met de sector een gezond en doeltreffend beleid kan voeren.

Groen rechts

De oplossing voor onze milieuproblemen ligt in innovatie en technologische ontwikkeling. Het debat of de opwarming van de aarde te wijten is aan menselijke activiteit is in wezen bijkomstig. De mens is uit het stenen tijdperk geraakt, niet omdat de stenen op waren, maar omdat hij creatief was.

De noodzaak om duurzaam om te gaan met onze planeet is wel pertinent.

De vervanging van fossiele brandstoffen, die uitgeput raken en het milieu vervuilen, is daarom meer een noodzaak dan een kwestie van apocalyptisch 'geloof'.

Groene profeten maken mensen bang, alsof de zondvloed dreigt, terwijl het klimaatbeleid rationeel moet worden benaderd.

Daarom staat 'Groen rechts' ook kritisch tegenover de emissiehandel. Bedrijven moeten hun geld kunnen investeren in 'schone productie', niet in de 'luchthandel'. Dat kapitaal kunnen bedrijven beter besteden aan onderzoek en ontwikkeling voor schone productie en voor schonere voertuigen zoals hybride en elektrische auto's.

Godsdienst

De vrijheid van vereniging en van godsdienst staat niet ter discussie. Maar de strikte scheiding tussen kerk en staat is een belangrijke verworvenheid van de democratie, die gebaseerd is op de neutrale lekenstaat.

Daarom is het dragen van een hoofddoek in openbare diensten verboden. De overheid is onpartijdig en haar medewerkers moeten dat eerbiedigen bij de uitoefening van hun taak.

De Belgische overheid erkent ook een aantal erediensten of overtuigingen. Verder moet de overheid niet gaan. De fiscus kan eventueel, zoals de Duitse overheid een ‘kerkbelasting' of ‘Kirchensteuer' innen en doorstorten naar de instelling van de gekozen overtuiging. Dan betaalt elke belastingplichtige voor zijn eigen God.

H

Horeca

De horeca is een zeer kwetsbare, maar zeer belangrijke sector in het maatschappelijk weefsel in Vlaanderen.

Cafés en restaurants worden als eerste getroffen door een crisis. Daarom moet de BTW in de horeca worden verlaagd, en moeten de kosten die bedrijven of zelfstandigen beroepsmatig maken in de sector voor 100 % fiscaal aftrekbaar zijn.

Er moet een einde komen aan de wirwar van belastingen, heffingen, retributies en taksen, van alle soorten overheden.

De regelgeving voor de horeca-activiteiten kan ook veel eenvoudiger worden gemaakt.

De sociale en administratieve verplichtingen voor de uitbaters kunnen soepeler, zoals die voor jobstudenten en gelegenheidsarbeid. Hiervoor kan een forfaitaire bevrijdende heffing worden ingevoerd.

De caféuitbaters moeten ook de vrije keuze krijgen om hun klanten in hun zaak te laten roken of niet.

Huisvesting

Wonen is een grondrecht, en de overheid moet een goede huisvesting voor iedereen aanmoedigen.

Dat kan vooral door de lasten op het bouwen en verbouwen, zoals de BTW te verminderen en de onroerende voorheffing op de eigen woning af te schaffen.

Voor wie minder bemiddeld is voert de overheid een huurtoelage in, zodat de private huizenmarkt niet wordt verstoord, en het grondwettelijk recht op wonen toch wordt gegarandeerd.

De huurtoelage wordt gekoppeld aan minimale kwaliteitsnormen, zodat huisjesmelkers er geen voordeel bij doen.

K

Kabinetten

België en Vlaanderen worden bestuurd met politieke waterhoofden bovenop de kaalgeplukte administraties.

De ambtenaren moeten het beleid voorbereiden en evalueren, niet de kabinetten.

Ministers dienen zich te beperken tot hun kerntaak: het maken van politieke beleidskeuzes.

Zowel op de Vlaamse als op de federale overheidsdiensten is de structuur vandaag verrot: aan de top zijn mensen politiek benoemd voor het leven.

Zodra een voogdijminister van een andere partij aantreedt ontstaan spanningen, waarop de ministers het ambtenarenkorps omzeilen via reuzengrote kabinetten.

De afslanking van de kabinetten moet parallel lopen met de hervorming van het topmanagement van de administratie, waar neutrale professionals horen te zitten.

Kernenergie

Kernenergie levert de goedkoopste elektriciteit om onze milieudoelstellingen te halen. Ze wekt geen CO2 op, en is 6 keer goedkoper dan stroom uit gasturbines.

Bovendien kunnen onze nucleaire energiebronnen noch op korte, noch op middellange termijn worden vervangen door hernieuwbare energie.

Daarom moeten de kerncentrales open blijven en worden gemoderniseerd.

De winst van de afgeschreven kerncentrales komt de consumenten toe, zowel de burgers als de bedrijven.

Modernisering impliceert dat er in Vlaanderen milieuvriendelijke centrales van een nieuwe generatie worden gebouwd, zodat de belangrijke Vlaamse nucleaire know how niet verloren gaat.

Koning en monarchie

Politieke rechten krijgen door afstamming is een middeleeuws onrecht, maar nog altijd een grondwettelijke traditie in België.

Zolang de monarchie bestaat, moet de macht van de vorst worden herleid tot zuiver protocollaire bevoegdheden, zoals in de Scandinavische landen.

Het kan niet langer dat de ongrijpbare entourage van het Hof van Laken invloed uitoefent op onze instellingen.

De koningskinderen, behalve de troonopvolger, hebben geen dotatie nodig, ze kunnen best zelf geld verdienen. Daarmee kan de jaarlijkse kost van het Belgische koningshuis van minstens 30 miljoen euro, toch wat worden ingeperkt.

Koopkracht

De koopkracht wordt al decennia lang beknot door de zware fiscale en parafiscale lasten die de overheid op de werkende, actieve bevolking legt.

Room zuur verdiend geld minder af, en de economie krijgt elke maand een impuls van ettelijke miljoenen euro.

Subsidies 'om de koopkracht te verbeteren' zijn economische onzin, omdat die subsidies met nieuwe belastingen worden betaald.

Om de mensen nu meteen meer geld in hun portemonnee te geven, volstaat het de bedrijfsvoorheffing op de wedden en lonen correct te berekenen. Nu houdt de overheid voortdurend miljoenen euro's achter van de werkende bevolking.

L

Landbouw en visserij

In het landbouwbeleid is het gezond verstand ver zoek.

Door de overvloedige subsidiepolitiek zijn de akkerbouw- en veeboeren geen vrije ondernemers meer, maar steuntrekkers. Voor die subsidies moeten de boeren aan tientallen regels voldoen, de ene al gekker dan de andere.

In het Vlaamse 'Plattelandsbeleid' gaat het mestactieplan er van uit dat elke boer bijna een crimineel is, die zwaar moet gestraft worden als vooropgestelde theoretische normen niet scrupuleus worden gehaald.

Europa heeft besloten de landbouwsubsidies tegen 2013 af te schaffen, zodat de Vlaamse boer opnieuw een échte ondernemer wordt in een vrije markt zonder importtarieven of invoerbeperkingen.

Hij kan daarvoor mikken op nichemarkten met veel toegevoegde waarde en gebruik maken van de modernste technologieën, zoals gentechnologie.

De overheid kan de investeringen aanmoedigen door snel de agrarische gebieden waar 'landbouw' de hoofdfunctie is, te herbevestigen.

De zeevisserijvloot moet worden gesaneerd, met slooppremies voor wie stopt, en de herverdeling van de vrijgekomen visquota's over de resterende schepen.

Energiebesparing en nieuwe vistechnieken dienen gestimuleerd te worden.

Leefmilieu

Milieu en energie zijn geen bedreiging, maar een opportuniteit voor meer welvaart.

De uitdaging voor een gezond milieu en de zoektocht naar nieuwe energiebronnen zullen de komende decennia zowel de wetenschap als het bedrijfsleven in hun greep houden.

Leren en studeren

Elke ouder of voogd heeft een belangrijke taak in de naleving van de leerplicht.

Van in de kleuterschool kunnen ouders hun kinderen sociaal en verbaal best voorbereiden op het lager onderwijs.

Maar wie zijn kind toestaat om hardnekkig te spijbelen hoeft ook het kindergeld niet dat voor de opvoeding is bestemd.

In het hoger onderwijs kan het systeem van studiebeurzen worden aangevuld met soepele renteloze leningen aan studenten. Op die manier komen dure studies of uitwisselingen in het buitenland binnen ieders bereik.

M

Media

Vlaanderen is een communicatief knooppunt in Europa en in de wereld. Daarom mag het de nieuwe elektronische, audiovisuele en virtuele snelwegen niet uit het oog verliezen.

Nieuwe media, zoals weblogs, facebook, webtv, sms, mms, digitale radio en tv, zullen de leefwereld van de huidige en komende generaties indringend veranderen.

De Vlaamse overheid, die commerciële televisie tegenhield tot het jaar dat het IJzeren Gordijn is gesloopt, en commerciële radio tot in de 21ste eeuw, moet zich in deze revolutie eindelijk progressief opstellen.

Zo moet de toegang tot breedband voor iedereen open staan, moet de Vlaamse 'media economie' worden gestimuleerd met onderzoek en ontwikkeling, en moet Vlaanderen deze keer een Europese voortrekkersrol spelen.

Zo garanderen wij een vrij communicatielandschap, waarin ze hun creativiteit en ondernemingszin kunnen botvieren.

Migrantenstemrecht

Het recht om te kiezen en verkozen te worden is een logisch gevolg van het bezitten van de Belgische nationaliteit.

In dit land is de 'snel-belgwet' zo soepel geworden dat elke migrant, ook van buiten de Europese Unie in een minimum van tijd Belg kan worden.

Daarom heeft het geen zin om de inwoners die er op staan alleen hun eigen nationaliteit te behouden mee te laten beslissen over het bestuur van dit land. Ze blijven trouwens stemgerechtigd in hun eigen land.

Uitzondering op deze regel zijn uiteraard de EU-burgers, die op basis van wederkerigheid, wel deelnemen aan onze gemeentelijke en Europese verkiezingen.

Voor de andere verkiezingen komen alleen de eigen staatsburgers in aanmerking, ook als ze in het buitenland wonen.

Mobiliteit

Zonder mobiliteit is er geen economische groei. Maar ieder jaar staan we met zijn allen miljoenen uren in de file, ten koste van de economie en het milieu.

Onze wegen zijn verzadigd door de bevolkingsdichtheid en de jarenlange verwaarlozing van het wegennet.

Daarom zijn nieuwe infrastructuurwerken dringend nodig.

De schakels die ontbreken in het wegennet moeten worden aangelegd, zonder steeds weer nieuwe studies te bestellen.

Op de snelwegen zijn er extra rijstroken nodig, naast, boven of onder de bestaande stroken.

Vrachtvervoer via spoorwegen en binnenvaart dient gestimuleerd te worden. Voor het transport van massagoederen gaat men in China nu al ondergronds met transportbanden en met treinen!

Op de weg zijn er dynamische snelheden en verkeersregels nodig die rekening houden met tijd, plaats en omstandigheden, regels worden pas gerespecteerd als ze logisch en rechtvaardig zijn.

O

Onderwijs

Vlaanderen heeft dankzij de vrijheid van onderwijs een uitmuntend netwerk van scholen, dat ieder jaar een van de beste resultaten van de wereld neerzet.

Toch is onderwijs meer dan een loutere kennisoverdracht; goed onderwijs besteedt ook aandacht aan de ontwikkeling van kinderen tot vaardige, mondige, kritische en emotioneel intelligente volwassenen.

Om deze opdracht te vervullen mogen directeurs en leerkrachten niet bedolven worden onder administratieve regelneverij voor bijkomstige zaken.

Het ijveren naar een kwaliteitsonderwijs voor iedereen betekent niet dat alle kosten integraal op de belastingbetaler moeten worden verhaald.

Vrijheid van onderwijs houdt ook in dat scholen middelen mogen verzamelen om extra inspanningen te doen voor hun leerlingen.

De ouders moeten ook vrij de school voor hun kinderen kunnen kiezen, zonder daarvoor aan de poorten van de school te moeten kamperen.

Ontwikkelingssamenwerking

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet zorgvuldig worden besteed.

De doelstelling om hieraan minstens 0,7 % van het BNP te besteden is geen doel op zich.

Beter uitkijken naar zinvolle projecten, en die dan fi nancieren. De huidige cofinanciering met ngo's moet herbekeken worden en initiatieven die particulieren nemen verdienen ook toelagen.

De boekhouding, de resultaten en de evaluatierapporten van ngo's moeten op internet beschikbaar zijn, de uitvoering van ontwikkelingssamenwerking kan veel efficiënter.

Om de huidige en toekomstige generaties in ontwikkelingslanden niet te duperen worden schulden beter kwijtgescholden.

Schuldkwijtschelding dient wel gekoppeld te worden aan welbepaalde voorwaarden voor liberale hervorming en meer transparantie en democratie.

Om te voorkomen dat landen opnieuw wild gaan lenen moet er ook expliciet gewaarschuwd worden dat de schuldkwijtschelding niet herhaald zal worden.

Overheid

De overheid is aan een chirurgische ingreep toe.

Internationale studies bewijzen dat de Belgische overheden kunnen functioneren met 66% van de huidige middelen. Dat kan zonder sociaal bloedbad of afdankingen.

Als we 1 op de 3 ambtenaren die met pensioen gaan niet vervangen, net zoals in Nederland en Frankrijk, dan komen we in 2025 aan het Europees gemiddelde.

De overheid moet worden gedepolitiseerd.

Door de concurrentie tussen ministeriële kabinetten en een gepolitiseerde administratie gaat veel werk en motivatie verloren.

P

Provincies

De provincies dateren uit de tijd van Napoleon en zijn als beleidsniveau compleet overbodig.

Nu dienen ze vooral als uitlooppostjes voor gedegradeerde politici, met een hofhouding die veel belangrijker is dan de bevoegdheden.

In de noodzakelijke staatshervorming wordt de opdracht van de provincies overgedragen aan de Vlaamse overheid of aan de stadsen streekgewesten, die een aantal gemeenten samenbrengen, met dezelfde natuurlijke sociaaleconomische belangen.

Pensioenen

Er bestaan 3 pensioenstelsels in België, wat niet efficiënt is. Er moet dus één enkele instelling komen die alle pensioenen berekent en uitbetaalt.

Er zijn bovendien grote verschillen tussen het pensioen van een ambtenaar, een werknemer en een zelfstandige. Hier is geen reden voor, iedereen verdient een gelijkaardige sociale bescherming.

Om een volwaardig pensioen te krijgen is een werkelijke arbeidsloopbaan van 40 jaar de norm. Nu is de gemiddelde loopbaan maar 37,2 jaar lang, wat niet houdbaar is met de vergrijzing voor de deur.

Ook daarom moet het brugpensioen ontmoedigd worden en op termijn worden afgeschaft.

Zolang een vervroegde uittreding meer beloond wordt dan bestraft, blijft het systeem onrechtvaardig.

De minimumpensioenen moeten worden opgetrokken en de overheid moet het opbouwen van een eigen pensioen, via individueel sparen of via groepsverzekeringen aanmoedigen.

R

Referendum

In Vlaanderen moet het mogelijk worden om een bindend referendum te houden, op initiatief van het volk.

Dat moet kunnen op alle bestuursniveaus en zonder taboe, zodra er voldoende burgers om een referendum vragen.

Het gaat allereerst om democratisch fatsoen, en het brengt de politiek eindelijk binnen het bereik van iedereen. Het is een noodzakelijk tegenwicht voor de louter representatieve democratie van nu, waar de politieke partijen alles voor het zeggen hebben.

Directe democratie is het meest doeltreffende middel tegen politiek machtsmisbruik, conservatisme en immobilisme die de welvaart van de bevolking in de weg staan.

Regeldiarree

De overheid en de politiek denken te vaak dat ze een probleem hebben opgelost wanneer ze er een regeltje voor hebben bedacht.

Maar ze vergeten dat elke regel om controle vraagt, geld kost, en dat teveel regels een omgekeerd effect hebben.

De huidige betutteling- en pamperpolitiek zorgen er voor dat de Vlaming nog nauwelijks zelf initiatief durft nemen, dat hij zijn autonomie, energie en creativiteit verliest.

De verstaatsing van de Vlaamse maatschappij neemt bijna Waalse proporties aan, en dat is tegen de zelfredzame aard van de bewoners.

Wat de Vlaming nodig heeft, is een duidelijk, transparant en efficiënt overheidsapparaat.

De omzetting van Europese richtlijnen mag geen voorwendsel zijn om overbodige en onverantwoorde regulering op te leggen.

Rookverbod

Niemand is blind voor het schadelijk effect van tabak op de gezondheid, maar dat betekent niet dat er een inquisitie moet worden gevoerd tegen rokers, ook niet als ze op café zitten.

Een caféhouder moet zelf kiezen of er in zijn café al dan niet mag worden gerookt, en moet dit duidelijk afficheren. Zo kiest de klant zelf of hij of zij een rokerscafé binnenstapt.

De overheid hoeft zich hier niet in te mengen.Het volstaat dat er al een rookverbod is ingevoerd in de restaurants.

Ruimtelijke ordening

De overheid moet een duidelijke visie ontwikkelen rond woon-, werk- en verkeersbehoeften in de toekomst.

Het gaat niet op om nog woonzones te plannen in de buurt van autowegen of van bedrijven die de onmiddellijke omgeving vervuilen.

Hetzelfde geldt voor overstromingsgebieden, die nu al te makkelijk tot woonzones worden gepromoveerd.

De overheid is ook verantwoordelijk voor de openbare werken die aan de bewoners een veilige, gezonde en waarom niet mooie omgeving waarborgen.

De procedures inzake ruimtelijke ordening voor de burger moeten doorzichtiger en korter worden, zodat die zo snel mogelijk rechtszekerheid heeft over de toekomst van zijn eigendom.

Voor bouwmisdrijven geldt altijd een verjaringstermijn van maximum 5 jaar. Zowel het parket als de stedenbouwkundige inspectie of de omwonenden hebben met 5 jaar ruim voldoende tijd om zelf op te treden of te laten optreden tegen bouwwerken die ernstige hinder veroorzaken.

S

Snel-Belgwet

De 'Snel-Belgwet' van 2000 en de ongebreidelde gezinshereniging hebben er voor gezorgd dat zo goed als iedereen die dat wenst de Belgische nationaliteit kan verwerven.

De wet leverde niet alleen zeer betwiste naturalisaties op, maar ook een frauduleuze migratiestroom, die de eenvoudige procedure misbruikt om hier juridische, sociale of economische bescherming te verwerven.

De huidige wet moet worden afgeschaft.

Om de Belgische nationaliteit te bekomen moet de aanvrager minstens vijf jaar in België wonen, in zijn/haar eigen onderhoud kunnen voorzien, en slagen voor de inburgeringproef, met een objectieve taaltest.

Voor ze Belg worden moeten de aanvragers getrouwheid zweren aan de grondwet.

Alleen de rechtbank kan de Belgische nationaliteit verlenen, na een persoonlijke verschijning en eedaflegging.

Sociale woningen

Zolang de huurtoelage niet is veralgemeend, kan de overheid sociale woningen te huur aanbieden, tegen tarieven die rekening houden met het inkomen van de huurders.

Maar wanneer 'sociale', lees gesubsidieerde kavels of huizen worden verkocht, verdwijnt die jaarlijkse sociale correctie.

Gesubsidieerde koopwoningen en kavels geven integendeel een definitief voordeel aan de koper, op kosten van de belastingbetaler.

Politiek verzuilde huisvestingsmaatschappijen ontregelen alleen de markt.

Stemplicht

Het woord 'stemplicht' wordt algemeen gebruikt voor wat eigenlijk een 'opkomstplicht' voor verkiezingen is, die in weinig Westerse democratieën de regel is.

Door het deelnemen aan verkiezingen vrij te laten zullen politici sterker worden aangesproken op hun beleid, en kunnen politieke vernieuwingen sneller hun weg vinden.

De politicus die iets wil realiseren zal zijn kiezers daar dan werkelijk moeten van overtuigen.

Naast de opkomstplicht moet ook de kiesdrempel die kleine en vooral nieuwe partijen wil uitsluiten, worden afgeschaft.

Straffen

In navolging van Nederland moet minstens 2/3 van de uitgesproken gevangenisstraf effectief worden uitgezeten.

Veroordeelden die op proef vrijkomen moeten zeer strikt opgevolgd worden.

Wie van dit recht misbruik maakt komt nooit meer in aanmerking voor enige gunstmaatregelen.

Ook de jeugdrechter moet effectieve straffen kunnen uitspreken voor minderjarigen die zich schuldig maken aan zware misdrijven.

Studentenarbeid

De wetgeving rond studentenarbeid moet veel soepeler en eenvoudiger worden.

De regeling dat studenten maar 23 dagen mogen werken in de zomer en 23 dagen erbuiten is achterhaald.

Voor studentenarbeid moet alleen een jaarlijks plafondinkomen worden bepaald, waaronder minimale sociale bijdragen worden geheven.

De student en de werkgever kunnen op een centraal registratiepunt nagaan of dat plafond, van bijvoorbeeld 7.500 euro, is bereikt. Wordt het plafond overschreden, dan treedt de gewone sociale wetgeving in werking voor de bijkomende schijf.

Het overschrijden van het plafond heeft geen rechtstreekse invloed op de kinderbijslag of de studiebeurs van de student, maar wordt uiteraard verrekend in de inkomstenbelasting.

Superboetes

Verkeersgedrag is opvoeding.

Er wordt niet anders gereden in Vlaanderen dan in Wallonië, niettegenstaande een woud van flitspalen in het Noorden van het land en een verweesd exemplaar in het Zuiden.

Vlaanderen draagt meer dan tachtig procent bij in het boetefonds, en van de opbrengst gaat nagenoeg de helft naar Wallonië.

De superboetes moeten dringend worden herleid tot een normaal en aanvaardbaar Europees niveau.

V

Vakbonden

Vakbonden hebben na de industriële revolutie een belangrijke en waardevolle taak vervuld in de emancipatie van de werkende bevolking.

Maar de laatste decennia staan die bonden meer in voor eigenbelang dan voor het algemeen belang.

Ze putten bovendien hun macht uit een dubieus statuut, zonder rechtspersoonlijkheid, en dus onaanspreekbaar in rechte.

De vakbonden zijn ook verbonden met de traditionele politieke partijen en krijgen van hen indrukwekkende publieke taken toegewezen, zoals de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

Vakbonden dienen over rechtspersoonlijkheid te beschikken zodat ze zoals elke onderneming of vzw ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Dan worden de structuren en financiën van de bonden transparant en controleerbaar.

De uitvoering van de werkloosheidswetgeving is een opdracht van de overheid, niet van vakbonden.

Bij stakingen in de publieke sector moeten vakbonden wettelijk worden verplicht een 'minimum publieke dienstverlening' aan te houden zodat de economie niet volledig wordt ontwricht.

Vennootschapsbelasting

De vennootschappen worden beter belast met een vlaktaks van rond de 20 procent, waartegenover de overheidssubsidies aan bedrijven worden afgeschaft, behalve die voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling.

Dit is een enorme administratieve vereenvoudiging die veel zelfstandigen en kmo's verlost van een ingewikkelde, ondoorzichtige belastingwetgeving die alleen de fiscus en de belastingconsulenten aan werk helpt.

De basis van de koopkracht van de burgers is een gezonde particuliere sector die werk en inkomen genereert.

Vergrijzing

"Oud" is niet "out"

De vergrijzing van de Vlaamse bevolking is geen bedreiging maar een opportuniteit.

Talrijke "ouderen" bezitten een schat aan kennis en kunnen op aangepaste wijze nog veel bijdragen aan de welvaart. Wie wil werken moet kunnen blijven deelnemen aan de economie.

Om de toenemende lasten van de vergrijzing op te vangen, moet het stelsel van het brugpensioen uitdoven.

Het systeem van de zuivere 40-jarige loopbaan maakt brugpensioen overbodig.

Mensen die met pensioen zijn mogen bijverdienen zolang ze dat kunnen, en mogen daar fiscaal niet extra voor worden gestraft, of hun rechten op pensioen zien verminderen. Pensioen is een recht.

Maar Vlaanderen is amper voorbereid op de vergrijzing omdat België al jarenlang nalaat de nodige begrotingsoverschotten te reserveren.

Toen de rentelasten daalden omdat de overheidsschuld werd afgebouwd, heeft "paars" geen vergrijzingsreserves aangelegd, zoals de Hoge Raad van Financiën had geadviseerd.

Het zilverfonds is een lege doos.

Met het verlagen van de fiscale druk en de modernisering van de arbeidsmarkt, zal de graad van tewerkstelling verhogen en kunnen meer mensen bijdragen tot de financiering van de pensioenen.

Vlaktaks

Een vlaktaks behelst het heffen van één uniform belastingstarief, het afschaffen van aftrekposten en het invoeren van een belastingsvrij minimum voor de kleinverdieners in onze samenleving.

Om sociale redenen wordt het gekoppeld aan een vrijgesteld bedrag. Onder die vrijstelling betaalt men geen belasting.

De term vlaktaks is eigenlijk misleidend. Het gaat in feite om een Maxtaks, een begrensd marginaal belastingstarief van bijvoorbeeld 35 procent.

Gekoppeld aan de vrijstelling zal men dan een gemiddeld tarief hebben van 25 procent voor het grootste gedeelte van de bevolking.

De vlaktaks is in de eerste plaats een rechtvaardige belasting.

Door de belastingsvrije som stijgt het gemiddeld tarief naarmate het inkomen toeneemt.

Het is en blijft een progressief systeem: hoe meer men verdient, hoe meer men moet betalen.

Het afschaffen van aftrekposten en vrijstellingen heeft het bijkomend voordeel van de eenvoud.

Hoe ingewikkelder het systeem (zoals nu), hoe meer fiscale "achterpoortjes" worden gevonden door de belastingbetalers en hoe meer nood aan bijkomende regels om misbruiken te vermijden.

Omgekeerd: hoe eenvoudiger het systeem, hoe minder kans op fiscale manoeuvres door de belastingbetalers en hoe makkelijker de eenvoud kan worden behouden!

Vrije meningsuiting

Zoals het First Amendment in de Grondwet van de VS moet ook in onze Grondwet de vrijheid van meningsuiting in ruime zin worden gewaarborgd.

Een democratie heeft nood aan ongebruikelijke, ongangbare en sterk afwijkende meningen.

Waar een opinie een delict wordt, klopt de dictatuur aan de deur.

Het huidige opbod van de politieke correctheid verpest onze debatcultuur.

Niemand bezit het monopolie op de absolute waarheid, en ieder heeft het recht om zijn visie te verdedigen.

Dat recht geldt niet voor oproepen tot geweld of tot het plegen van misdrijven.

W

Werk op 16 jaar

Zowel de arbeidsmarkt als de jongeren hebben baat bij een versoepeling van de leerplicht tot 18 jaar.

In het beroepsonderwijs moeten jongeren de kans krijgen om vanaf hun zestiende te kiezen voor een voltijdse betrekking. Hierdoor wordt schoolmoeheid vervangen door het uitzicht op een loon.

Geef ons uw mening

Uw mening is belangrijk. Geef ons uw mening en ontvang binnen 24u een antwoord van Lieve Landuyt.